top of page
WhatsApp Image 2022-07-13 at 10.43.20 PM.jpeg

領域FC的『特別』選拔旅程

領域FC體育會係2020年開始使用全新而且獨有既選拔方式進行球員選拔。而現有所有現役球員亦要重新參與呢個系列既選拔,務必所有球員都了解球會同追夢既付出。

​全新既選拔旅程共分三個階段,由教練、社工、歴奇導師共同設計,務必係三個階段不同既測試同任務當中讓球員明白同了解追夢既經歷,同時更加係選拔中加插你意想不到既團隊挑戰!

bottom of page